Pomoc dla ofiar przemocy domowej - informator - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Pomoc dla ofiar przemocy domowej - informator

Data publikacji 20.02.2015

W Katowicach przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z pomocy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Szczególnie kiedy w grę wchodzi agresja ze strony osoby najbliższej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

Na terenie miasta Katowice każdy pokrzywdzony przemocą domową może zgłosić się do niżej wymienionych  placówek celem uzyskania pomocy.

  1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS, ul. Mikołowska 13a, tel.: 32 251-15-99,257-14-82, mail: oik@mops.katowice.pl. Udzielanie bezpłatnych specjalistycznych porad psychologicznych ( indywidualnych i grupowych) , pedagogicznych, socjalnych i prawnych dla mieszkańców Katowic.
  2. Stowarzyszeni PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, ul.Krasińskiego 21, tel.: 32 255-38-69, mail: biuro@Po-Moc.pl Udzielanie bezpłatnych specjalistycznych porad prawnych oraz pomocy psychoterapeutycznej w Punkcie Konsultacyjnym dla mieszkanek miasta Katowice . Ośrodek zapewnia miejsce schronienia oraz całodobową opiekę socjalną, aktywizację spoełczną i zawodową, grupowe zajęcia edukacyjne.
  3. Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, ul. Bednorza 22, tel.: 32 256-95-78. Udzielanie bezpłatnych specjalistycznych porad psychologicznych oraz prawnych ( po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania) dla mieszkańców Katowic. Udzielanie miejsc schronienia. Prowadzenie telefonu zaufania

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 – Katowice ul. Andrzeja 10, tel. 32/2516099, 2515912,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 – Katowice ul. Warszawska 42, tel. 32/2536612,   2537730,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 – Katowice ul. Oblatów 24, tel. 32/2036313, 2580709,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 – Katowice ul. Gliwicka 96, tel. 32/3530275, 3530278,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 – Katowice ul. Dębowa16 c, tel. 32/2505015, 2547061,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 – Katowice ul. Czecha 2, tel. 32/2090023, 2538121,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 – Katowice ul. Świdnicka 35a, tel. 32/2525635,  2528061,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 – Katowice ul. Łętowskiego 6a, tel. 32/2061568, 2060704,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 – Katowice ul. Krakowska 138, tel. 32/2553567,2564770,

- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 – Katowice ul. Krakowska 138, tel. 32/2099713,2568039,

Zatrzymanie przemocy jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy. Bez tego wszelkie inne działania są mało skuteczne. W przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie policja ma do odegrania niezmiernie ważną rolę. Często od skuteczności interwencji zależy czy pomoc udzielana przez inne służby będzie efektywna.

Doświadczenia osób pomagających ofiarom przemocy w rodzinie pokazują, że ofiary przemocy domowej wymaga innego podejścia i pomocy niż ofiary innych rodzajów przemocy, wobec której interweniuje policja, np. rozbojów czy kradzieży.
Policjant ma tutaj do czynienia z przestępstwem, bądź jego domniemaniem, gdzie ten sam sprawca wielokrotnie, przez długi okres stosuje przemoc wobec tej samej ofiary. Zapewnienie bezpieczeństwa nie polega jedynie na działaniach doraźnych, np. odwiezienie do izby wytrzeźwień nietrzeźwego sprawcy czy zatrzymanie go do wyjaśnienia. Trzeba pamiętać, że sprawca przemocy domowej wcześniej czy później wróci do ofiary i może chcieć wziąć na niej odwet.

Pierwszym, niezmiernie istotnym elementem przeciwdziałania przemocy domowej jest dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji człowieka, rodziny, społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że przemoc w rodzinie modeluje zachowania aspołeczne, przestępcze, jest czynnikiem kryminogennym.

Ustawa o Policji na pierwszych miejscach wśród zadań policji stawia: ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a dopiero potem wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Działania policji to przede wszystkim zapobieganie popełnieniu przestępstw i zapewnienie ludziom bezpieczeństwa.
Dlatego też policjant dowiedziawszy się, podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, że w rodzinie występuje bądź może występować przemoc, nawet gdy w jego ocenie nie ma jeszcze znamion przestępstwa, powinien zrobić wszystko co leży w jego kompetencji, by zapobiec eskalacji przemocy i pomóc rodzinie uporać się z tym problemem.

Niebieska karta składa się z dwóch części, które posiadają funkcjonariusze Policji podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej:

Karta A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także jakie działania podjęto.
Karta B opisuje najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc.
Kartę A, wypełnia interweniujący funkcjonariusz na miejscu zdarzenia. Stanowi ona zapis faktu interwencji związanej z przemocą i może stanowić dowód w postępowaniu procesowym w sytuacji gdy ofiara postanowi złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Na podstawie tej karty właściwy funkcjonariusz dzielnicowy ma obowiązek w ciągu siedmiu dni odwiedzić rodzinę i przeprowadzić wywiad środowiskowy a następnie monitorować sytuację odwiedzając dany adres nie rzadziej niż co miesiąc.

Często zdarza się, że ofiara pod naciskiem sprawcy nie składa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wycofuje zarzuty, odwołuje lub zmienia zeznania albo całkowicie odmawia ich składania i współpracy z policją. Policja może wszcząć postępowanie z art. 207 Kodeksu Karnego
Bardzo istotny jest fakt, że nie ma możliwości wycofania ani zmiany informacji zawartych w Karcie A nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej
.

Ładowanie odtwarzacza...